فرآیند ها

انتشار محتوا: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۵:۵۶ قبل از ظهر
فرایند مراقبت در منزل
فرآیند صدور پروانه صلاحیت حرفه ای
فرآیند انتخاب پرستار نمونه
فرآیند برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی
فرآیند برگزاری دوره های برون سازمانی
فرآیند ارجاع بیمار به واحد پرستاری آموزش و پیگیری
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس