مراقبت در منزل

انتشار محتوا: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۷:۱۶ قبل از ظهر
تعرفه خصوصی 1403
لیست مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل
دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان
شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مرکز مشاوره و... و دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن
فرآیند معرفی بیمار به واحد مراقبت در منزل
فرم شماره 1 دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان
فرم شماره 2 دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان
نمونه قرارداد همکاری بیمارستان و مرکز مشاوره و...
نمونه قرارداد همکاری پزشک و مرکز مشاوره و..
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس